SV

Om konsten att kommunicera vetenskap


Konst och vetenskap bidrar till att förstå samhället.

 Det här initiativet bygger på insikten om att vi behöver hitta nya sätt att kommunicera forskning, utan att för den skull förminska forskningens betydelse och resultat.

Att låta vetenskapen möta en konstgenre och genom serieformatet spegla såväl forskningsprocessen som forskningsresultaten med en ”annan blick” kan beskrivas som en reflexiv process som utvecklar vetandet och som därför erbjuder möjligheter att nå nya insikter genom gränsöverskridande dialoger.

Genom att låta seriekonsten möta

vetenskap vill vi bidra till ökad nyfikenhet och förståelse för forskning hos allmänheten. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för att forskningen kan nyttiggöras av så många som möjligt och nå större förankring i samhället, vilket ytterst är en demokratifråga.


OM OSS


The Research Comic Group består av:  Axel Brechensbauer, konceptdesigner och serieskapare, Maria Grafström och Anna Jonsson, båda organisationsforskare och docenter i företagsekonomi. Vårt samarbete är dels ett resultat av ett kommunikationsprojekt,  dels ett forskningsprojekt, båda finansierade av Riksbankens Jubileumsfond.

VÅRA RESULTAT


Ett urval av våra senaste samarbeten:

 
I denna essäsamling lät vi varje essä speglas i en seriebild med förhoppning om att bidra till tanke och reflektion kring vad kampen om kunskap handlar om.

BESTÄLL BOKEN HÄRI samarbete med Rymdstyrelsen beskrev och visualiserade vi processen bakom utvecklandet av en ny satellit med förhoppning om att allmänheten, men också kommande satellitprojekt, kan lära om arbetet bakom.


Tillsammans med forskaren

Alexandre Dubois tolkade och synliggjorde vi hans forskning om  härproducerad mat i syfte att nå

bönder i glesbygd men också

bredare målgrupper.


VÅRT ERBJUDANDE

Vi är intresserade av samarbete i mötet mellan seriekonsten och vetenskap. Detta kan ta sig uttryck i olika former, till exempel att:


 

Tolka och utveckla 

 Tillsammans med forskare, en myndighet eller annan aktör tolkar och utvecklar vi forskningsresultat eller annan kunskap. 

 

Synliggöra och beskriva processer

 Med hjälp av vår utvecklade metod hjälper vi till att synliggöra och beskriva processerna bakom forskningsresultat eller andra former av kunskap – själva kunskapandet. 

 

Översätta och tillgängliggöra 

 Utifrån befintlig forskning och kunskap hjälper vi till att översätta resultat och budskap så att det kan göras tillgängliga för bredare grupper. 

 

VÅR PROCESSAKTUELLT


Boklsläpp och vernissage, 2024-04-18.


Metaphors We Supervise By. Ny essäsamling. 2024-04-12.


”Embracing the academic–practice gap: Knowledge collaboration and the role of institutional knotting”, Management Learning, 2023-12-27.


”Hur Malmö ska gestaltas ställer krav på organisering”, Aktuella frågor, 2023-04-03


”Communicating science through competing logics and a science-art lens”, JCOM, 2022-11-28


”Serieskapare & forskning – samtal med Saskia Gullstrand och Axel Brechensbauer”, Bild & Bubbla, 4/2022, s. 72-78


MATS - Sveriges nya forskningssatellit, 2022-11-01


"Konst och vetenskap samspelar i serieform", Universitetsläraren, 2022-09-15


”Kampen om kunskap”, SVT Forum 2022-06-16, 2022-06-17

 

”Forskningskommunikation och kampen om kunskap”, Skissernas Museum, 2022-06-01


"Härproducerad mat nära dig", med Alexandre Dubois, mars 2022


"Unboxing knowledge in collaboration between academia and society", mars 2022


Video abstract, Global Strategy Journal, 2021-11-18


Serier och forskning, Comics Research Lab, Malmö universitet, 2021-05-11

 

Rethinking science communication, JCOM, 2021-04-27

 

Vetenskapsfestivalen 2021: Kunskapsserien, 2021-04-13.

 

FFF 2021, Kunskapsserien, 2021-04-13

 

RJ Slutredovisning kommunikationsprojekt, 2021-03-01


Forskningskommunikation, Vetenskapsrådet, 2020-12-02


FFF 2020 - I mötet mellan vetenskap och seriekonst, 2020-10-15


Forum för forskningskommunikation, 2020-10-01

 

Skillinge Seriefestival, 11-12 september 2020

 

Kampen om kunskap – strategier för samverkan, 2020-06-29

 

Vetenskap & Allmänhet och Ideell Arena, 2020-06-03

 

Krönika i Organisation & Samhälle 2020/01

 

Bokrecension i ”Organisation & Samhälle” 2020/01

 

Essä i ”Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora”, 2020-05-06


Boksläpp 2019-10-22

DN Debatt, 2019-10-20


VA-dagen, 2019-10-08


Forskartorget, 2019-09-27


Bokmässan, 2019-09-27


Almedalen, Ideella trädgården 2019-07-02


Almedalen, Forskarkiosken, 2019-07-01, Arr:Riksbankens Jubileumsfond

GALLERI


Ett urval av våra forskningsserier:

 Ett urval av produkter, till självkostnadspris, med våra motiv kan beställas här. Kontakta oss gärna för specialbeställningar.

 


Copyright. All Rights Reserved