SV

Om konsten att kommunicera vetenskap


Konst och vetenskap bidrar till att förstå samhället.

 Det här initiativet bygger på insikten om att vi behöver hitta nya sätt att kommunicera forskning, utan att för den skull förminska forskningens betydelse och resultat.

Att låta vetenskapen möta en konstgenre och genom serieformatet spegla såväl forskningsprocessen som forskningsresultaten med en ”annan blick” kan beskrivas som en reflexiv process som utvecklar vetandet och som därför erbjuder möjligheter att nå nya insikter genom gränsöverskridande dialoger.

Genom att låta seriekonsten möta

vetenskap vill vi bidra till ökad nyfikenhet och förståelse för forskning hos allmänheten. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för att forskningen kan nyttiggöras av så många som möjligt och nå större förankring i samhället, vilket ytterst är en demokratifråga.


INITIATIVET


Initiativet ingår som en del av ett kommunikationsprojekt finansierat Riksbankens Jubileumsfond, och som syftar till att genom serieteckningar förmedla och skapa engagemang för forskningsresultat i ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan.

VÅR PROCESSVÅRA RESULTATDenna essäsamling syftar till att belysa och diskutera hur kunskap förstås och genereras i
gränslandet mellan akademi och praktik.

Genom att låta varje essä speglas i en seriebild vill vi bidra till ytterligare tanke och reflektion kring vad kampen om kunskap handlar om.

BESTÄLL BOKEN HÄR