SV

Om konsten att kommunicera vetenskap


Konst och vetenskap bidrar till att förstå samhället.

 Det här initiativet bygger på insikten om att vi behöver hitta nya sätt att kommunicera forskning, utan att för den skull förminska forskningens betydelse och resultat.

Att låta vetenskapen möta en konstgenre och genom serieformatet spegla såväl forskningsprocessen som forskningsresultaten med en ”annan blick” kan beskrivas som en reflexiv process som utvecklar vetandet och som därför erbjuder möjligheter att nå nya insikter genom gränsöverskridande dialoger.

Genom att låta seriekonsten möta

vetenskap vill vi bidra till ökad nyfikenhet och förståelse för forskning hos allmänheten. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för att forskningen kan nyttiggöras av så många som möjligt och nå större förankring i samhället, vilket ytterst är en demokratifråga.


OM OSS


The Research Comic Group består av:  Axel Brechensbauer, konceptdesigner och serieskapare, Maria Grafström och Anna Jonsson, båda organisationsforskare och docenter i företagsekonomi. Vårt samarbete är dels ett resultat av ett kommunikationsprojekt,  dels ett forskningsprojekt, båda finansierade av Riksbankens Jubileumsfond.

VÅRA RESULTAT


Ett urval av våra senaste samarbeten:

 
I denna essäsamling lät vi varje essä speglas i en seriebild med förhoppning om att bidra till tanke och reflektion kring vad kampen om kunskap handlar om.

BESTÄLL BOKEN HÄRI samarbete med Rymdstyrelsen beskrev och visualiserade vi processen bakom utvecklandet av en ny satellit med förhoppning om att allmänheten, men också kommande satellitprojekt, kan lära om arbetet bakom.


Tillsammans med forskaren

Alexandre Dubois tolkade och synliggjorde vi hans forskning om  härproducerad mat i syfte att nå

bönder i glesbygd men också

bredare målgrupper.


VÅRT ERBJUDANDE

Vi är intresserade av samarbete i mötet mellan seriekonsten och vetenskap. Detta kan ta sig uttryck i olika former, till exempel att:


 

Tolka och utveckla 

 Tillsammans med forskare, en myndighet eller annan aktör tolkar och utvecklar vi forskningsresultat eller annan kunskap. 

 

Synliggöra och beskriva processer

 Med hjälp av vår utvecklade metod hjälper vi till att synliggöra och beskriva processerna bakom forskningsresultat eller andra former av kunskap – själva kunskapandet. 

 

Översätta och tillgängliggöra 

 Utifrån befintlig forskning och kunskap hjälper vi till att översätta resultat och budskap så att det kan göras tillgängliga för bredare grupper. 

 

VÅR PROCESSGALLERI


Ett urval av våra forskningsserier:

 


Copyright. All Rights Reserved